shell 批量复制文件

更新日期: 2022-09-16 阅读次数: 117 字数: 149 分类: Shell

作为 ctrl c & ctrl v 程序员,经常要来回复制代码。甚至整个目录的代码文件进行复制。

例如,微信小程序开发中要将 A 项目中的 pages/index/ 目录下所有文件,复制到 B 项目中的 pages/about/ 中。

shell for loop 目录

> for i in wxml js json wxss; echo $i; end
wxml
js
json
wxss

批量复制

for i in wxml js json wxss; cp project_a/pages/index/index.$i project_b/pages/about/about.$i; end

补充

  • fish shell 下测试
  • 用这种笨方法的原因是,我感觉 shell 中自动获取文件后缀的代码不直观,完全记不住。

爱评论不评论