Ubuntu 18.04 安装 PHP 7.1

更新日期: 2018-09-29 阅读次数: 12854 分类: PHP

sudo apt update
sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php7.1-fpm php7.1-mcrypt php7.1-cli php7.1-xml php7.1-mysql php7.1-gd php7.1-imagick php7.1-recode php7.1-tidy php7.1-xmlrpc php7.1-mbstring php7.1-curl

确认安装成功

php -v
PHP 7.1.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1 (cli) (built: May  5 2018 04:56:28) ( NTS )
Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group
Zend Engine v3.1.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies
    with Zend OPcache v7.1.17-1+ubuntu18.04.1+deb.sury.org+1, Copyright (c) 1999-2018, by Zend Technologies
领取阿里云/腾讯云服务器优惠券

关于作者

我是来自山东烟台的一名开发者,喜欢瞎折腾,顺便记记笔记。有敢兴趣的话题,欢迎加微信 zhongwei 聊聊。 白天写程序,晚上哄熊孩子,可能回复有点慢,见谅。 查看更多联系方式

相关文章

爱评论不评论

近期节日

2020年04月01日 愚人节
2020年04月02日 国际儿童图书日
2020年04月03日 寒食节
2020年04月04日 清明节
2020年04月07日 世界卫生日
2020年04月11日 世界帕金森病日
2020年04月19日 谷雨
2020年04月21日 复活节
2020年04月22日 世界地球日
2020年04月23日 世界读书日
2020年04月26日 知识产权日
2020年04月30日 佛诞
查看更多节日